Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 1
Artikel 2. Algemene bepalingen 2
Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst. 2
Artikel 4. Recht van ontbinding bij overeenkomsten op afstand 3
Artikel 5. Afbakening van de overeenkomst, prijswijzigingen en wijzigingen van de overeenkomst 3
Artikel 6. Toleranties en verplichtingen van de wederpartij in het algemeen 4
Artikel 7. Termijnen 4
Artikel 8. Levering van producten 5
Artikel 9. Uitvoering van werkzaamheden/monteren van schuttingen door de montageploeg 5
Artikel 10. Onderzoek en klachten 7
Artikel 11. Garantie en conformiteit 8
Artikel 12. Overmacht 9
Artikel 13. Opschorting en ontbinding 9
Artikel 14. Prijzen en betalingen 10
Artikel 15. Aansprakelijkheid 10
Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 12
Artikel 17. Slotbepalingen 12

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Schuttinggigant B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schuttinggigant B.V., gevestigd te (7671 DA) Vriezenveen aan de Nijverheidsweg 20, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70266042.
 • Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Schuttinggigant B.V. een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 • Consument: een wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Partijen: Schuttinggigant B.V. en diens wederpartij gezamenlijk.
 • Overeenkomst: iedere tussen Schuttinggigant B.V. en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Schuttinggigant B.V. zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of het verrichten van werkzaamheden.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Schuttinggigant B.V. en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Schuttinggigant B.V. en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen door middel van de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Schuttinggigant B.V. geen georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Schuttinggigant B.V. op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een overeenkomst sluit.
 • Webwinkel c.q. Website: de website van Schuttinggigant B.V., die te bereiken is via: www.schuttinggigant.com.
 • Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Schuttinggigant B.V. aan de wederpartij te leveren zaken, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering van werkzaamheden door of namens Schuttinggigant B.V. worden uitgevoerd. Onder ‘producten’ kunnen, niet-limitatief bedoeld, begrepen zijn, schuttingen en aanverwante materialen.
 • Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Schuttinggigant B.V. uit te voeren werkzaamheden, zoals het monteren van schuttingen.
 • Montageploeg: de groep personen die in een voorkomend geval en het kader van de overeenkomst, namens Schuttinggigant B.V., een door de wederpartij aangeschafte schutting monteert.
 • Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 • Werkdagen: alle kalenderdagen behoudens zaterdagen, zondagen alsmede de in Nederland erkende Christelijke- en nationale feestdagen.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden van Schuttinggigant B.V. zijn van toepassing op en beheersen alle door Schuttinggigant B.V. gedane offertes, overeenkomsten en de ter uitvoering van overige verrichte rechts-en feitelijke handelingen voor zover niet in strijd met dwingend recht.
 2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Schuttinggigant B.V. voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de wederpartij een rechtstreeks beroep op de onderhavige algemene voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop-, leverings- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens voor zover deze door Schuttinggigant B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 4. De wederpartij met wie eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden een overeenkomst is gesloten, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden in te stemmen ten aanzien van later met Schuttinggigant B.V. gesloten overeenkomsten.
 5. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de wederpartij en Schuttinggigant B.V. gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.
 6. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst.

 1.  Elk aanbod op welke wijze en door wie dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Schuttinggigant B.V. kan haar aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog herroepen.
 2. Indien Schuttinggigant B.V. meerdere offertes uitbrengt met betrekking tot inhoudelijk één en dezelfde opdracht of leverantie, is de laatst uitgebrachte offerte geldig en vervallen eerdere offertes zonder dat daartoe een mededeling wordt gedaan.
 3. Indien een aanbod van Schuttinggigant B.V. is gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens, staat de wederpartij in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens. De wederpartij draagt de schade voor een eventuele onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot die gegevens.
 4. Kennelijke fouten en vergissingen in aanbiedingen en opdracht-/orderbevestiging van Schuttinggigant B.V., binden Schuttinggigant B.V. niet.
 5. Indien Schuttinggigant B.V. de wederpartij een opdracht- of orderbevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de wederpartij binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging, schriftelijk en gemotiveerd bij Schuttinggigant B.V. heeft geklaagd omtrent de inhoud van de bevestiging.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

Artikel 4. Recht van ontbinding bij overeenkomsten op afstand

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument een overeenkomst op afstand tot veertien dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
  1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. de levering van producten die na levering naar hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  3. een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.
 3. Indien eventuele montage van de producten door de montageploeg plaatsvindt gedurende de bedenktijd als bedoeld in lid 1, geschiedt dit uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de consument. Indien de consument vervolgens gebruik maakt van zijn recht van ontbinding, dient de consument voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de demontage van de producten, al dan niet door tussenkomst van Schuttinggigant B.V. In zodanig geval is Schuttinggigant B.V. nimmer aansprakelijk voor de tijdige uitvoering van de demontage en teruglevering van de producten. Ook indien Schuttinggigant B.V. de demontage verzorgt, komen de kosten daarvan voor rekening van de consument. Voorts is de consument in zodanig geval op grond van artikel 6:230s lid 4 BW aan Schuttinggigant B.V. de prijs verschuldigd voor de montagewerkzaamheden die in eerste aanleg zijn betaald.
 4. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail een verzoek in te dienen bij Schuttinggigant B.V. Zo spoedig mogelijk nadat Schuttinggigant B.V. in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Schuttinggigant B.V. de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 5. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten, alsmede de eventuele verpakking(en) daarvan. De consument mag de producten slechts in die mate hanteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen.
 6. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en eventueel meegeleverde verpakking(en) aan Schuttinggigant B.V. retourneren.
 7. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. Schuttinggigant B.V. is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, bijvoorbeeld door deze te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 8. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument het verzoek bij Schuttinggigant B.V. heeft ingediend om de overeenkomst op afstand te ontbinden.
 9.  Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 10. Schuttinggigant B.V. zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering en de eventuele kosten als bedoeld in lid 3, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Schuttinggigant B.V. zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Schuttinggigant B.V. niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Schuttinggigant B.V. aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

Artikel 5. Afbakening van de overeenkomst, prijswijzigingen en wijzigingen van de overeenkomst

 1. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Schuttinggigant B.V. bekend waren op het moment dat Schuttinggigant B.V. deze prijzen aan de wederpartij heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen die Schuttinggigant B.V. redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop Schuttinggigant B.V. redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is Schuttinggigant B.V. gerechtigd deze prijsstijgingen aan de wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een consument om die reden gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Schuttinggigant B.V. alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de consument om de overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van BTW of andere heffingen van overheidswege.
 2. Het bepaalde in het vorige lid voorziet niet in de omstandigheid dat sprake is van prijsverhoging ten gevolge van wijzigingen in de overeenkomst als bedoeld in de volgende leden van dit artikel. De overeenkomst omvat namelijk uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst wat betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs tevens wijzigen. In geval van een vaste prijs, zal Schuttinggigant B.V. daarvan zoveel mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen.
 4. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Schuttinggigant B.V. zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van de door de wederpartij verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor rekening van de wederpartij, tenzij Schuttinggigant B.V. de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Schuttinggigant B.V. zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen. Onder het bepaalde in dit lid valt onder meer de omstandigheid dat niet of onvolledig door de wederpartij aan de montageploeg is medegedeeld dat van belemmeringen als bedoeld in artikel 9.5 sprake is.
 6. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van levering en/of uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van levering en/of uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Schuttinggigant B.V. gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven.
 7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Schuttinggigant B.V. een verzoek van de wederpartij tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

Artikel 6. Toleranties en verplichtingen van de wederpartij in het algemeen

 1.  In het aanbod, op de website, in de online ontwerptool op de website of anderszins door Schuttinggigant B.V. vermelde en/of weergegeven kenmerken van de te leveren producten, kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in kenmerken van de producten welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals kleine afwijkingen in kleuren, maten, afwerking en gewichten. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond voor klachten, geen grond om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.
 2. De wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Schuttinggigant B.V., steeds alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Schuttinggigant B.V. voorgeschreven wijze, aan Schuttinggigant B.V. verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Voorts dient de wederpartij Schuttinggigant B.V. steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

Artikel 7. Termijnen

 1. Alle uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe Schuttinggigant B.V. zich jegens de wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Schuttinggigant B.V. mogelijk mede afhankelijk van zijn toeleveranciers. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Schuttinggigant B.V. toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 12, worden de verplichtingen van Schuttinggigant B.V. opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding, korting of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 12 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Schuttinggigant B.V. toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Schuttinggigant B.V. niet eerder in dan nadat de wederpartij Schuttinggigant B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Schuttinggigant B.V. na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien Schuttinggigant B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Schuttinggigant B.V. gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van Schuttinggigant B.V. als gevolg van een aan Schuttinggigant B.V. toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 8. Levering van producten

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de producten, al dan niet in combinatie met montage daarvan door de montageploeg, plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres.
 2. In geval van bezorging als bedoeld in het vorige lid, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat schuttingen met een bedrijfswagen met aanhanger worden gebracht. De bedrijfswagen met aanhanger dient de producten, binnen een straal van 25 meter van de bouwplaats, te kunnen lossen. Indien dit niet mogelijk is, dient wederpartij dit uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst kenbaar te maken aan Schuttinggigant B.V. in verband met de vaststelling van meerwerk.
 3. Schuttinggigant B.V. behoudt zich het recht voor om orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in het kader van een overeenkomst op afstand pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen c.q. de montagewerkzaamheden door de montageploeg zijn opgeleverd.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten te voldoen.
 6. Indien de producten niet of niet tijdig aan de wederpartij kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is Schuttinggigant B.V. gerechtigd de producten op kosten van de wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.
 7. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Schuttinggigant B.V. mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Schuttinggigant B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de producten.
 8. Indien Schuttinggigant B.V. bij toepassing van de leden 7 of 8 nog andere noodzakelijke kosten maakt welke kosten niet zouden bestaan indien de wederpartij haar afnameverplichting jegens Schuttinggigant B.V. deugdelijk was nagekomen, komen ook deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9. Uitvoering van werkzaamheden/monteren van schuttingen door de montageploeg

 1. De wederpartij is tijdig vóór de uitvoering van de werkzaamheden door Schuttinggigant B.V. verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:
  • een vrij toegankelijke en werkklare werkplek;
  • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de overeenkomst te monteren producten;
  • de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid door de door Schuttinggigant B.V. tewerkgestelde personen gewenste zaken en voorzieningen;
  • het verkrijgen van toegang door de door Schuttinggigant B.V. tewerkgestelde personen op de overeengekomen tijd en gedurende het overeengekomen tijdsbestek, tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden;
  • het treffen en handhaven van alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de wederpartij kan worden gevergd
 2. De door Schuttinggigant B.V. tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, staat de wederpartij in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen van overheidswege en eventuele goedkeuringen van andere derden. De wederpartij vrijwaart Schuttinggigant B.V. van alle aanspraken (van derden) wegens het ontbreken daarvan.
 4. Schuttinggigant B.V. is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Informatie voor de montageploeg

 1. De wederpartij maakt tijdig voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de montageploeg bekend waar ondergrondse leidingen en kabels zich bevinden. Schuttinggigant B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan ondergrondse leidingen en kabels.
 2. De wederpartij dient bij aankomst van de montageploeg aanwezig te zijn voor het bepalen van de lijn waar de schutting gemonteerd dient te worden, alsmede de hoogte van de te plaatsen schutting. De wederpartij dient met behulp van paaltjes de lijn aan te geven waar de schutting moet komen te staan.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de wederpartij haar in de voorgaande leden genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van wederpartij.

Bouwplaats

 1. De wederpartij draagt aan beide zijden van de te plaatsen schutting zorg voor een 50 centimeter brede strook die dient als werkruimte tijdens de bouwwerkzaamheden. Die strook dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • de strook grond is bouwrijp;
  • obstakels binnen de strook die het monteren van de schutting verhinderen dan wel bemoeilijken, zijn verwijderd. Hieronder vallen bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, begroeiing, losse grond, verharding, wortels, funderingen, puin, kabels, leidingen en andere objecten in de bodem tot een diepte van 80 centimeter;
  • de grondwaterstand is niet te hoog;
  • er kunnen zonder belemmeringen gaten van minimaal 75 centimeter diepte geboord of gegraven worden.
 2.  Indien de montageploeg op het afgesproken moment van montage constateert dat de bouwplaats niet aan de voorwaarden voldoet als genoemd in artikel 9.8, onveilig en/of ontoegankelijk is, kan in overleg met de wederpartij en Schuttinggigant B.V. op basis van nacalculatie de bouwplaats conform de voorwaarden als genoemd in artikel 9.8, veilig en/of toegankelijk gemaakt worden door de montageploeg. Indien dit niet mogelijk is, zal de montageploeg niet overgaan tot montage, maar op een nader te bepalen tijdstip terugkeren zodra de bouwplaats aan de voorwaarden voldoet als genoemd in artikel 9.8, veilig en/of toegankelijk is gemaakt.
 3. Wanneer de montageploeg op een nader te bepalen tijdstip terug moet keren, omdat de bouwplaats niet aan de voorwaarden voldoet als genoemd in artikel 9.8, onveilig en/of ontoegankelijk is, zullen voorrijkosten in rekening worden gebracht.

Laden en lossen

 1. De montageploeg dient de producten binnen een straal van 25 meter van de bouwplaats te kunnen lossen. Indien dit niet mogelijk is, dan dient de wederpartij dit uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst kenbaar te maken aan Schuttinggigant B.V. in verband met de vaststelling van meerwerk.
 2. Indien producten door het gebouw en/of garage vervoerd moeten worden, dient de wederpartij dit uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst kenbaar te maken aan Schuttinggigant B.V. in verband met de vaststelling van meerwerk. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is Schuttinggigant B.V. niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de producten door het gebouw en/of de garage zijn vervoerd. Beschermende maatregelen ter voorkoming van de bedoelde schade, dient de wederpartij zelf te treffen.

Uitvoering

 1. Tenzij de aard of strekking van de betreffende verbintenis daaraan dwingend in de weg staat, neemt Schuttinggigant B.V. bij de uitvoering van de werkzaamheden een inspanningsverplichting op zich. Schuttinggigant B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
 2. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de montageploeg tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschikt over elektra en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de wederpartij.
 3. Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat de montage niet op de overeengekomen datum en/of tijd kan plaatsvinden. Indien deze situatie zich voordoet, zal Schuttinggigant B.V. met de wederpartij een nieuwe afspraak voor montage inplannen. De beoordeling of de montage op de afgesproken datum en/of tijd vanwege weersomstandigheden verzet moet worden, gebeurt ten alle tijde door Schuttinggigant B.V.
 4. Schuttinggigant B.V. bepaalt bij het uitvoeren van de overeenkomst de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de wederpartij kenbaar gemaakte redelijke eisen zoveel mogelijk in acht.
 5. Indien de schutting begint en/of eindigt bij een woning, schuur of ander bouwwerk is het veelal niet mogelijk of nodig om aldaar een paal te monteren in verband met de fundering van het bouwwerk. In geval de wederpartij aldaar wel een paal wenst, dan dient de wederpartij dit uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst kenbaar te maken aan Schuttinggigant B.V.
 6. Schuttinggigant B.V. monteert slechts de schutting. Werkzaamheden zoals opnieuw bestraten, herstellen van de borders en tuinaanleg vallen niet onder de montagewerkzaamheden, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Vrijgekomen grond rondom de schutting wordt niet door Schuttinggigant B.V. afgevoerd.
 7. Indien een onderdeel van de schutting beschadigd of onjuist geleverd is, wordt het onderdeel zo spoedig mogelijk, in overleg met de wederpartij, nageleverd en/of gemonteerd, zulks afhankelijk van of aanvankelijk wel of geen montage is overeengekomen.

Artikel 10. Onderzoek en klachten

 1. Op het moment dat door de montageploeg aan de wederpartij te kennen wordt gegeven dat de werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, zijn/is voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, dient de wederpartij direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Dit bedoelde moment geldt als moment van oplevering van het werk.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering van het werk redelijkerwijs voor de wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan de montageploeg te worden gemeld.
 3. Indien de oplevering van het werk niet plaatsvindt in persoonlijke aanwezigheid van de wederpartij, dienen klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken binnen zeven dagen na de oplevering schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Schuttinggigant B.V. te zijn ingediend.
 4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Schuttinggigant B.V. te worden ingediend.
 5. De wederpartij vrijwaart Schuttinggigant B.V. van aanspraken (van derden) voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door ingebruikname van reeds opgeleverde delen van het werk.
 6. Kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.
 7. Voor zover de overeenkomst slechts voorziet in de verkoop en levering van producten, dient de wederpartij op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan op de pakbon aantekening te (laten) maken.
 8. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden, bij Schuttinggigant B.V. te zijn ingediend.
 9. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is (op)geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Schuttinggigant B.V. is geklaagd.
 10. Klachten ten aanzien van de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bij Schuttinggigant B.V. te zijn ingediend.
 11. Indien de wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid tijdens de (op)levering uitdrukkelijk door de wederpartij is erkend, bijvoorbeeld door middel van een door de wederpartij ondertekend opleverformulier of ondertekende pakbon, vloeit er voor Schuttinggigant B.V. uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 12. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Schuttinggigant B.V. bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.

Artikel 11. Garantie en conformiteit

 1. Onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, verleent Schuttinggigant B.V. op alle geïmpregneerde schuttingen tien (10) jaar garantie. Schuttinggigant B.V. werkt uitsluitend met hoogwaardige materialen doch kunnen er haarscheurtjes ontstaan. Deze haarscheurtjes vallen niet onder de garantie. Onder de garantie vallen uitsluitend de volgende zaken:
  1. grove scheuren (groter dan 5 mm);
  2. productiefouten;
  3. houtrot, mits er geen beplanting tegenaan groeit.
 2. Schuttinggigant B.V. verleent vijftien (15) jaar garantie op alle betonproducten. Verschijnselen die normaal zijn voor betonproducten zoals kleine luchtbellen, beschadigingen of verkleuringen, waaronder kalkuitbloei vallen niet onder de garantie. Onder garantie van de betonproducten vallen uitsluitend de volgende zaken:
  1. het ontstaan van grove scheuren of gaten in het beton;
  2. het spontaan breken van betonelementen, die geen gevolg zijn van druk door hoogteverschillen;
  3. betonrot;
  4. productiefouten.
 3. Schuttinggigant B.V. verleent tot één (1) jaar na plaatsing van de schutting garantie op de montage. Onder garantie op de montage vallen uitsluitend de volgende zaken:
  1. het niet in de afgesproken lijn plaatsen van de schutting;
  2. het niet waterpas (zowel horizontaal als verticaal) plaatsen van de schutting;
  3. montagefouten.
 4. De garantie als in de vorige leden bedoeld, doet niets af aan de dwingende wettelijke
  rechten en vorderingen die consumenten jegens Schuttinggigant B.V. kunnen doen gelden (non-conformiteit).
 5. Gebruikssporen en verkleuringen ten aanzien van hout, metaal en beton vallen niet onder garantie.
 6. Verwering/roestvorming van (verzinkte) metalen delen valt niet onder garantie.
 7. Garantie geldt slechts bij blootstelling van het (op)geleverde aan normale omstandigheden en gebruik waartoe het (op)geleverde volgens de overeenkomst is bestemd. Tenzij ten aanzien van deze bestemming anders is overeengekomen, geldt garantie slechts bij normaal gebruik.
 8. Toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) vervalt indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige dat niet aan Schuttinggigant B.V. kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van stormschade, natuurlijke slijtage, verzakking (verzakking is een gevolg van de bodemgesteldheid, terwijl de bodemgesteldheid vooraf niet te bepalen is), molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik en/of montage door of vanwege de wederpartij zelf in strijd met de eventueel meegeleverde gebruiksvoorschriften, handleiding of overige aanwijzingen van of vanwege Schuttinggigant B.V., het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Schuttinggigant B.V. zijn uitgevoerd.
 9. De wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de wederpartij aan al haar uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 10. In geval van een geldige garantieaanspraak van de wederpartij, dan maakt zij aanspraak op herstel of vervanging, zulks ter keuze van Schuttinggigant B.V. Herstel dan wel vervanging geldt voor Schuttinggigant B.V. als volledige schadeloosstelling. De aansprakelijkheid van Schuttinggigant B.V. ter zake het eventueel niet nakomen van de garantieverplichtingen jegens de wederpartij is beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, voor zover deze kosten redelijk zijn. De wederpartij zal derden evenwel niet eerder opdracht geven tot herstel of vervanging dan nadat de wederpartij Schuttinggigant B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld ter zake de nakoming van haar garantieverplichtingen, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Schuttinggigant B.V. haar verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming van de garantieverplichtingen ook na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

Artikel 12. Overmacht

 1. Schuttinggigant B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. In geval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen van Schuttinggigant B.V. opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Schuttinggigant B.V. niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Voor zover Schuttinggigant B.V. ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze slechts gedeeltelijk nog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Schuttinggigant B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Schuttinggigant B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Schuttinggigant B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals onder andere doch niet uitsluitend: niet volledige en/of vertraagde levering door fabriek/importeur, oorlog en/of oorlogsdreiging, gehele of gedeeltelijke mobilisatie van strijdkrachten, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of onredelijk kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, extreme weersomstandigheden waaronder vorst, werkstakingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal en andere storingen in het bedrijf van Schuttinggigant B.V.
 5. In geval van overmacht zal Schuttinggigant B.V. dit onverwijld aan de wederpartij mededelen.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. Schuttinggigant B.V. is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Schuttinggigant B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Schuttinggigant B.V. in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Schuttinggigant B.V. gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de door haar aan Schuttinggigant B.V. verschuldigde en eventueel nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
 3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Schuttinggigant B.V. op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De wederpartij is verplicht de schade die Schuttinggigant B.V. ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Schuttinggigant B.V. de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die Schuttinggigant B.V. op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

Artikel 14. Prijzen en betalingen

 1. Het aanbod van Schuttinggigant B.V. vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Indien en voor zover de werkzaamheden op basis van nacalculatie zijn aangeboden, dient de opgegeven prijs slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door of namens Schuttinggigant B.V. gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door of namens Schuttinggigant B.V. gemaakte kosten, zullen dan op basis van nacalculatie aan de wederpartij worden doorberekend.
 2. Eventuele bezorgkosten en belastingen, waaronder de BTW mede begrepen, komen aanvullend voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten bedragen (mede) inclusief BTW zijn vermeldt.
 3. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, is Schuttinggigant B.V. gerechtigd te vorderen dat de door de wederpartij verschuldigde bedragen geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling worden voldaan, met dien verstande dat Schuttinggigant B.V. een consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs. Indien de consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden.
 4. Schuttinggigant B.V. is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Schuttinggigant B.V. is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 is Schuttinggigant B.V. in geval van betalingsverzuim van de wederpartij dan ook gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de wederpartij haar betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 5. Betaling dient contant, per pin of per bankoverschrijving te geschieden voorafgaand of bij oplevering van de Schutting. De betaling dient ook als akkoord voor oplevering.
 6. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting, korting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument niet dwingend in de weg staat.
 7. Schuttinggigant B.V. is gerechtigd om de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 8. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar direct of indirect voor de uitvoering van de overeenkomst beschikbaar gestelde informatie, gebreken van of ongeschiktheid van de (on)roerende zaken van de wederpartij ten aanzien waarvan werkzaamheden worden verricht, gebreken aan of ongeschiktheid van eventuele materialen of hulpmiddelen die door wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Schuttinggigant B.V. kan worden toegerekend.
 2. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, is Schuttinggigant B.V. niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden van wiens hulp Schuttinggigant B.V. ter uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
 3. De wederpartij is tegenover Schuttinggigant B.V. aansprakelijk voor schade die door een aan haar toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 4. Schuttinggigant B.V. monteert schuttingen met houten onderdelen. Hout is een natuurproduct met alle natuurlijke kenmerken van dien. Temperatuurverschillen, wisselende vochtigheidsgehaltes en andere invloeden van natuur, weersomstandigheden en klimaat kunnen invloed hebben op de vorm, gesteldheid en kleur van het hout. Voor kleur-, nerf- en/of structuurverschillen in het hout kan Schuttinggigant B.V. niet aansprakelijk worden gesteld. Schuttinggigant B.V. kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor de natuurlijke werking van hout, zoals het ontstaan van kleine scheurtjes door de weersomstandigheden. Gebreken als gevolg van vorenstaande omstandigheden vallen dan ook niet onder de garantie.
 5. Schuttinggigant B.V. monteert schuttingen met betonnen onderdelen. Beton is een natuurproduct dat geproduceerd wordt van zand, grind, cement en water. Bij dit productieproces kunnen kleine luchtbellen in het product optreden. Ook kunnen er verkleuringen optreden van het beton. Schuttinggigant B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de aanwezigheid van deze luchtbellen in het beton. Ook kan Schuttinggigant B.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor verkleuringen die optreden (omdat beton een natuurproduct is) in het beton. Schuttinggigant B.V. wijst er op dat er tussen betonplaten kieren kunnen zitten omdat betonplaten nooit helemaal op elkaar aansluiten.
 6. Cement kan een chemische reactie aangaan met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd. Deze kalk hecht zich aan het oppervlak als witte uitslag, ook wel kalkuitbloei genoemd. Deze kalkuitbloei is een natuurlijk proces. Om kalkuitbloei te voorkomen dient de gehele schutting geschilderd te worden met een speciale betonverf. Dit kan in overleg met Schuttinggigant B.V. tegen meerprijs door Schuttinggigant B.V. worden uitgevoerd. In sommige gevallen verdwijnt de kalkuitbloei onder invloed van weersomstandigheden, maar niet in alle gevallen. Schuttinggigant B.V. is niet aansprakelijk voor deze kalkuitbloei.
 7. Geringe afwijkingen in kwaliteit, hardheid, dikte etc. geven geen reden tot aansprakelijkheid en/of schadevergoeding van Schuttinggigant B.V. jegens de wederpartij.
 8. De wederpartij is aansprakelijk voor het aanduiden van de juiste erfgrens. Schuttinggigant B.V. is niet aansprakelijk voor het monteren van een schutting op een verkeerd aangewezen erfgrens.
 9. Schuttinggigant B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Schuttinggigant B.V. is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 11 van dit artikel, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Schuttinggigant B.V. in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 10. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Schuttinggigant B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Schuttinggigant B.V. toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 11. 10. Mocht Schuttinggigant B.V. aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Schuttinggigant B.V. te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Schuttinggigant B.V. hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Schuttinggigant B.V. ter zake vervalt.
 12. De aansprakelijkheid van Schuttinggigant B.V. is beperkt tot ten hoogste herstel van de werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Schuttinggigant B.V. betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Schuttinggigant B.V. beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Schuttinggigant B.V. betrekking heeft.
 13. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Schuttinggigant B.V. bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 14. De wederpartij vrijwaart Schuttinggigant B.V. van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Schuttinggigant B.V. toerekenbaar is.
 15. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het BW.
 16. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Schuttinggigant B.V.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Zolang de wederpartij geen volledige betaling van al het geleverde aan Schuttinggigant B.V. heeft verricht en/of ook anderszins niet aan al haar verplichtingen uit de met Schuttinggigant B.V. gesloten overeenkomst heeft voldaan, behoudt Schuttinggigant B.V. zich ter zake van al het geleverde de eigendom voor, terwijl de geleverde zaken voor rekening en risico komen van de wederpartij.
 2. De wederpartij is niet gerechtigd de niet of onvolledig betaalde producten te verpanden en/of aan anderen over te dragen in eigendom, bezit, houderschap of op andere wijze te vervreemden of te bezwaren waardoor deze rechten op die zaken zouden verkrijgen. Voorts is de wederpartij in geval van niet tijdige betaling gehouden de gekochte producten op eerste aanmaning van Schuttinggigant B.V. terug te geven, waarop Schuttinggigant B.V. deze zaken onder zich mag houden totdat de wederpartij aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het recht van Schuttinggigant B.V. de zaken in dat geval tot zich te nemen en daarover anderszins te beschikken. In geval van definitieve terugname door Schuttinggigant B.V. zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde minus de gemaakte kosten/schade, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
 3. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Schuttinggigant B.V. of aan door Schuttinggigant B.V. aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Schuttinggigant B.V. is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 4. Indien Schuttinggigant B.V. geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan Schuttinggigant B.V. te verpanden.
 5. Schuttinggigant B.V. behoudt zich het recht voor om de goederen van de wederpartij die Schuttinggigant B.V. in het kader van de overeenkomst eventueel onder zich heeft, onder zich te houden totdat de wederpartij volledig aan diens reeds opeisbare financiële en/of andere verplichtingen jegens Schuttinggigant B.V. heeft voldaan.

Artikel 17. Slotbepalingen

 1. Op iedere overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Schuttinggigant B.V. en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) dan wel enige huidige c.q. toekomstige bilaterale en/of internationale regeling inzake overeenkomsten betreffende roerende zaken.
 2. Alle uit of in verband met de overeenkomst voortvloeiende geschillen, ongeacht welke algemene voorwaarden op die geschillen van toepassing zijn, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.